En anti-inflammatorisk nässpray vid allergisk snuva

Användning
Nasonex (mometasonfuroat) används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) hos vuxna över 18 år.

Nasonex och graviditet
Vid graviditet, amning eller om du redan använder läkemedel med kortison i bör du rådfråga läkare innan användning.

När du inte ska använda Nasonex
Använd inte Nasonex om du är allergisk mot något innehållsämne, har en obehandlad lokal infektion i nässlemhinnan, om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan.

Behandlingsperiod
Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Nasonex i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

Läs alltid information i bipacksedeln eller på fass.se innan du inleder behandling.

Biverkningar
Vanliga (mer än 1 patient av 100): Blodblandat nässekret. Brännande känsla eller irritation i näsan. Halsirritation. Huvudvärk.

Sällsynta (mindre än 1 patient av 1000): överkänslighetsreaktioner

Mycket sällsynta (mindre än 1 patient av 10 000): Förändring av smak och lukt, angioödem*

Förhöjt tryck i ögat eller perforation av nässkiljeväggen är mycket sällsynta biverkningar som kan in- träffa med kortisonliknande preparat via näsan. Orsaken till perforation av näsan är oklar.

Sluta att ta Nasonex eller kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom som kan tyda på angioödem:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
  • svårigheter att svälja
  • nässelutslag eller andningssvårigheter

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns här, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

 

 

 

 

 

Få svar på de vanligaste frågorna om allergisk snuva och Nasonex

Här hittar du Nasonex receptfritt på ditt apotek.